Terugblik raadsvergadering 29 en 30 september

Gepubliceerd op: 06 oktober 2020 13:20

Op dinsdag 29 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De vergadering vond fysiek plaats in de raadszaal. De 26 agendapunten konden niet in één avond behandeld worden. Daarom ging de vergadering op woensdag 30 september verder.

Op de agenda stonden onder andere de beëdiging van twee nieuwe raadsleden. Richard Hoogveld (PvdA) en Jos Rietbergen (VWB) nemen plaats aan de raadstafel. Burgemeester Servaas Stoop benoemde ook twee nieuwe burgerleden: Rijk van de Wardt (PvdA) en Arné van den Bogerd (CU). Hiernaast stonden nog 24 onderwerpen op de agenda.

Op 29 en 30 september waren Lourens van Bruchem, Frank Broedelet en Jur van der Lecq niet bij de vergadering. Zij konden niet aanwezig zijn, in verband met het naleven van de RIVM-richtlijnen. Op 30 september was ook Mario Kock niet aanwezig.

Ingekomen stukken

Bij de bespreking van de ingekomen stukken werd onder andere veel aandacht besteed aan twee raadsinformatienota's. Deze gingen over het coronabeleid van de gemeente West Betuwe en over de Golfbaan Spijk.

Coronabeleid West Betuwe

Verschillende fracties stelden vragen over het coronabeleid van de gemeente West Betuwe. Onder andere over een mogelijke teststraat in de gemeente, de hoeveelheid beschikbare handhavers, de drukte in Geldermalsen en de mogelijkheid voor alle mensen om mee te kunnen doen bij sociale activiteiten in de gemeente.

De raad sprak ook kort over de vraag of zij zelf fysiek of digitaal gaan vergaderen. Bij de raadsvergadering moet namelijk een minimaal aantal raadsleden aanwezig zijn, om te kunnen stemmen. Dit wordt nu nog gehaald. Maar mogelijk leidt dit in de toekomst tot andere situaties. Deze beslissing is doorgeschoven naar het Presidium.

Sanering golfbaan Spijk

Ook de informatienota over de Sanering golfbaan Spijk is uitgebreid besproken in de vergadering. Op 7 juli 2020 nam de raad een motie over dit onderwerp aan. Hiermee vroeg de raad het college onder andere om uit te zoeken of er alternatieven zijn voor het saneren van de staalslakken bij Golfbaan Spijk. Alternatieven die beter zijn op het gebied van kosten, duurzaamheid, veiligheid en effectiviteit.

Het college heeft deze motie naast zich neer gelegd. En op 14 juli het de handhavingsovereenkomst al getekend. Terwijl deze stukken pas na het zomerreces beschikbaar waren voor de raad. De fracties uitten hun teleurstelling over de gang van zaken. Ook omdat de gemeenteraad niet voldoende in de beslissing is meegenomen.

De portefeuillehouder, burgemeester Servaas Stoop, geeft antwoord op alle gestelde vragen. Hij ziet dit dossier als een leerpunt. Om dit in de toekomst anders aan te pakken.

Toelating en beëdiging raadslid PvdA en VWB

Door de benoeming van Annet IJff als wethouder, is een plek vrijgekomen aan de raadstafel voor de PvdA. Richard Hoogveld neemt deze plek over. Hij is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Richard Hoogveld is benoemd en beëdigd door burgemeester Servaas Stoop.

Raadslid Joyce Leuvering verlaat vanavond helaas de raad voor Verenigd West Betuwe. Voor haar in de plaats komt Jos Rietbergen terug als raadslid. Jos Rietbergen was al eerder raadslid voor VWB en was sinds januari actief als burgerlid voor de partij. Jos Rietbergen is benoemd en beëdigd door burgemeester Servaas Stoop.

Richard Hoogveld en Jos Rietbergen nemen beiden direct plaats aan de raadstafel en doen mee in de vergadering.

Benoemen burgerleden PvdA en CU West Betuwe

Burgerleden ondersteunen de raadsleden in hun werk als volksvertegenwoordiger. Elke fractie mag drie burgerleden benoemen. Bij de ChristenUnie was nog een plek vrij. Hiervoor is Arné van den Bogerd benoemd en beëdigd door burgemeester Servaas Stoop.

Nadat Richard Hoogveld tot raadslid en fractievoorzitter van de PvdA is benoemd, is een plek als burgerlid vrijgekomen. Hiervoor is Rijk van de Wardt benoemd en beëdigd door burgemeester Servaas Stoop.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland

Op 1 januari 2019 zijn de oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd. De nieuwe gemeente West Betuwe is deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland (RAR). Het archief van de oud-gemeente Lingewaal is inmiddels ook ondergebracht bij het RAR.

De gemeenschappelijke regeling moet nog worden aangepast aan de herindeling van de gemeente West Betuwe. Het college mag die alleen wijzigen als de gemeenteraad daar toestemming voor geeft. Daarom wordt de raad gevraagd deze toestemming te geven. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.

Benoemen gemeentelijke vertegenwoordigers Algemeen Bestuur Avri

De verschillende gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente aan deelneemt hebben een eigen Algemeen Bestuur. Onze wethouders maken daar deel van uit. Doordat we een nieuw college hebben, verandert hier wat in.

Voor het nieuwe college zijn er twee wijzigingen voor de gemeenschappelijke regelingen, namelijk bij de Avri (wethouder Annet IJff) en de Omgevingsdienst Rivierenland (wethouder Sietske Klein-de Jong). De wijziging bij de Omgevingsdienst Rivierenland is een bevoegdheid van het college zelf. In het geval van Avri is de benoeming een bevoegdheid van de gemeenteraad.

De gemeenteraad stemt in met de benoeming van wethouder Annet IJff als lid van het Algemeen Bestuur van de Avri. Wethouder Govert van Bezooijen is benoemd als plaatsvervangend lid.

Toekenning middelen uit fonds Variks Belang

Vanaf de Tweede Wereldoorlog woonde neuroloog Dr. Daan Marinus van Londen in de gemeente Varik. Hij overleed in 1965 en liet een groot deel van zijn vermogen na aan Stichting Variks Belang. Het doel van deze stichting is om de jaarlijkse opbrengst uit het vermogen deels ten goede te laten komen aan het maatschappelijk nut. Dit gaat specifiek om het maatschappelijk leven van Heesselt en Varik.

Door de herindeling van 1978 hoorden de twee dorpen bij de (oud-)gemeente Neerijnen. De raad van deze gemeente had toen de taak om de jaarlijkse opbrengst uit het vermogen van Dr. Van Londen te verdelen. Die raad stelde, in overleg met de bevolking van beide dorpen, een adviescommissie in. Deze bestaat uit vijf inwoners uit Varik en Heesselt. Zij geven jaarlijks een bindend advies aan de gemeenteraad over de verdeling van de middelen.

Stichting Variks Belang beheert het vermogen. Deze stichting doet jaarlijks verslag aan de burgemeester, waarbij de renteopbrengst voor 65% wordt overgemaakt aan de gemeente. Dit percentage ligt vast.

Jaarlijks ontvangt de gemeente van verenigingen en maatschappelijke organisaties uit Heesselt en Varik verzoeken voor een bijdrage. De adviescommissie is op 18 juni 2020 weer samengekomen en adviseert de gemeenteraad gevraagde de bedragen toe te kennen. In totaal gaat het om € 81.896,-. De raad heeft hiermee ingestemd.

Vaststellen bestemmingsplan 'Nieuwe Steeg, Herwijnen'

Aan de Nieuwe Steeg in Herwijnen is een stuk grond van woningcorporatie KeurrijkWonen. In 2018 startte oud-gemeente Lingewaal aan het project om hier invulling aan te geven. Op het stuk grond stonden eerst 16 woningen die in 2009 al zijn gesloopt.

Nu is er een plan om hier 18 woningen en een stuk openbaar groen te maken. Een kleine strook van het gebied wordt verkocht aan de eigenaar van Nieuwe Steeg 15. Dit voegt hij toe aan zijn tuin. Dit plan ligt nu voor aan de raad. De raad heeft hiermee ingestemd.

Geurenverordening

De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader voor geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen. Hierin staan minimumafstand en de maximale waarden van geur. Dit beschermt tegen geurhinder. Met een geurenverordening kan de gemeenteraad besluiten om af te wijken van de normale waarden van geur.

De oud-gemeenten Lingewaal en Neerijnen maakten op twee locaties gebruik van deze optie. Dit gaat om een melkveehouderij in Tuil en een geitenhouderij in Herwijnen. Deze verordeningen komen op 1 januari 2021 te vervallen. Om dit te voorkomen moet de raad beide geurenverordeningen geldend verklaren voor de gemeente West Betuwe. De raad stemt hiermee in. De fracties Leefbaar Lokaal Belang en GroenLinks stemmen tegen.

Eerste wijziging verordening precario standplaatsen

Op 20 juni 2020 nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie en Dorpsbelangen aan. Dit voorstel ging over de standplaatsen in de gemeente West Betuwe. De gemeente west Betuwe heeft veel kleine kernen, met weinig of geen winkels. In veel van deze kernen is wel een wekelijkse minimarkt aanwezig.

Het initiatiefvoorstel verlaagt de kosten voor de standhouders op deze markten. Dit maakt het aantrekkelijk om in de gemeente op de minimarkten te staan. Het college stelt nu voor om deze wijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 aan te passen. De raad stemt hiermee in.

Uitvoering Motie Kernenbeleid

Kerngericht werken is een van de pijlers van het gemeentelijke beleid. Dit versterkt de leefbaarheid en sociale cohesie in de 26 kernen van gemeente West Betuwe. De gemeenteraad heeft het college gevraagd hiervoor een bedrag van de precariorechten in te zetten. Hiermee kan een uitvoeringsplan voor kerngericht werken ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Het college werkt in 2020 en 2021 kernagenda's uit voor alle 26 kernen. Aan de hand van de eerste vijf (concept)kernagenda's zijn de totale uitvoeringskosten berekend. De kosten hiervoor staan nog niet in de begroting. Daarom moet de gemeente hiervoor nog geld reserveren.

Aan de raad ligt nu een voorstel voor om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Om verder invulling te geven aan kerngericht werken. De raad heeft ingestemd met het voorstel. D66 stemt tegen dit voorstel.

Vaststellen Gedragscode West Betuwe

Integriteit is een belangrijk thema binnen de overheid. En daarom ook binnen de gemeente West Betuwe. Integriteit gaat over de manier waarop de gemeenteraad en het college handelen. In hun positie beschikken raads- en collegeleden over bepaalde macht, informatie en middelen. Hier moeten ze op een goede manier mee omgaan. Het is belangrijk dat ze handelen volgens de geldende normen, waarden en regels.

Volgens De Gemeentewet moet de gemeenteraad voor zichzelf en zijn bestuurders een gedragscode vaststellen. Hierin staan regels en afspraken om de integriteit te bewaken. Zo creëren we een open, transparante en integere organisatiecultuur. In de gemeente West Betuwe hebben het college en de gemeenteraad een aparte gedragscode. De gedragscode voor de gemeenteraad (raads- en burgerleden) ligt nu voor aan de raad. Een werkgroep vanuit de raad stelde deze op.

De Gedragscode voor de gemeenteraad van gemeente West Betuwe is aangenomen. Met een stemverklaring van Verenigd West Betuwe.

Vaststellen Nota Grondbeleid West Betuwe 2020

De Nota Grondbeleid ligt nu voor aan de gemeenteraad. Hierin kiest de gemeente West Betuwe voor een opgavegericht grondbeleid. Per locatie en gebied maakt de gemeente met een afwegingskader een keuze over de grondbeleidsvorm die daarbij past. Dit afwegingskader staat in de Nota Grondbeleid. Dit voorstel is aangenomen.

Deelname en financiering stichting Fruit Tech Campus

Het aantal aanmeldingen voor opleidingen gericht op de fruitteelt neemt af. Het bedrijfsleven en onderwijs wil een duurzame fruitteeltsector te blijven ontwikkelen. Daarom moeten deze opleidingen aantrekkelijker worden en aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven en het onderwijs starten samen het project Fruit Tech Campus. Het doel hiervan is een structurele verbetering van de scholing voor de Nederlandse fruitketen. Dit doen ze in het hart van de Nederlandse fruitteelt in Geldermalsen.

De Stichting Fruit Tech Campus wil samenwerken met de lokale en regionale overheid. In dit raadsvoorstel vraagt het college een bedrag van € 325.000 voor het project. Hiermee kan Fruit Tech Campus een beroep doen op de Provincie Gelderland en de Regiodeal voor verdere financiering. Ook het bedrijfsleven investeert in het project.

De gemeenteraad stemt in met dit voorstel en stelt een bedrag van € 325.000 beschikbaar voor dit project.

Bestemmingsplan 'Heukelumseweg A704'

Aan de Heukelumseweg in Asperen is een nog onbebouwde locatie. Om hier woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan wijzigen. De initiatiefnemer stelde een bestemmingplan op. De locatie krijgt daarin een woonbestemming. Dit biedt de mogelijkheid om er een vrijstaande woning te bouwen. De raad stemt in met dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 'Bommelweg U769 in Herwijnen'

In Herwijnen ligt een perceel aan de Bommelweg dat nu als tuin gebruikt wordt. Het bestemmingsplan heeft een woonbestemming, maar zonder bouwvlak. Hierdoor kan er geen huis gebouwd worden. Nu ligt een wijziging in het bestemmingsplan voor aan de raad. Door de wijziging is de bouw van een woning op deze plek planologisch wel mogelijk. De raad stemt in met dit voorstel.

Bestemmingsplan 'brede school en woningen Spijk'

Eerder stelde de raad het bestemmingsplan "Brede school en woningen Spijk" vast. Tegen dit besluit zijn drie beroepschriften ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelde deze beroepschriften. Hieruit blijkt dat er een wijziging in het besluit moet komen. Dit moet gedaan worden om te zorgen dat het plandeel waarmee de Brede School kan worden gerealiseerd niet vernietigd wordt.

De raad stemt in met dit voorstel, met een stemverklaring van D66.

 

Op 30 september ging de raadsvergadering verder. Deze avond sprak de raad nog over Beleidskader Zon, verwerking van incontinentiemateriaal en babyluiers, de adviesraad sociaal domein en de radartoren in Herwijnen.

Vaststellen Beleidskader Zon

De gemeenteraad heeft het college gevraagd een kader op te stellen voor alle initiatieven voor grondgebonden zonneparken in de gemeente West Betuwe. Deze parken zijn een manier om duurzame energie op te wekken. Er zijn in totaal al 31 initiatieven voor deze zonneparken in de gemeente. Aan de hand van het Beleidskader Zon toetst de gemeente alle (toekomstige) voorstellen voor deze zonneparken. Het beleidskader geeft de gemeente hiervoor handvatten.

Bij het onderwerp zijn twee amendementen en een motie ingediend. Eerst stemde de raad over de amendementen. Daarna over het voorstel. En tot slot over de motie.

Amendement Leefbaar Lokaal Belang en Verenigd West Betuwe. Onder andere om het beleidskader vast te stellen met uitzondering van de pauzegronden en in het bijzonder het initiatief van The Dutch. Dit amendement is niet aangenomen. Leefbaar Lokaal Belang en Verenigd West Betuwe stemmen voor en de overige partijen tegen.

Amendement van D66, ChristenUnie en PvdA. Om bij de beoordeling van bepaalde initiatieven voor zonneparken maatwerk rondom de hoofdinfrastructuur (snel- en spoorwegen) mogelijk te maken. Dit amendement is niet aangenomen. D66, ChristenUnie en PvdA stemmen voor en de overige partijen tegen.

Het voorstel voor beleidskader zon is vastgesteld door de raad. Dorpsbelangen, Verenigd West Betuwe en Leefbaar Lokaal Belang stemmen tegen. De overige partijen stemmen voor.

Motie CDA en Dorpsbelangen. Hiermee verzoekt de gemeenteraad het college om een beleid te ontwikkelen, waarmee het plaatsen van zonnepanelen op daken wordt gestimuleerd. De motie is aangenomen. CDA, SGP, VWB, LLB, DB en D66 stemmen voor en VVD, GL, PvdA en CU stemmen tegen.

Definitieve oplossing verwerking incontinentiemateriaal en babyluiers

Incontinentiemateriaal en babyluiers kunnen nog niet apart verwerkt worden. Daarom worden ze ook niet apart ingezameld. Nu is er een tijdelijke regel voor dit afval. Inwoners die hiermee te maken hebben, krijgen een tijdelijke tegemoetkoming.

De raad wil dit afval wel graag gescheiden verwerken. Hier kan de ARN (Afvalverwerking regio Nijmegen) waarschijnlijk tussen april en oktober 2021 mee starten. Er ligt nu een voorstel aan de raad voor om hieraan deel te nemen. Dan kan het incontinentie- en luiermateriaal ook apart verzameld worden, in ondergrondse containers.

Bij het onderwerp is een amendement ingediend. Hier stemde de raad eerst over en daarna over het gehele voorstel.

Amendement SGP, ChristenUnie, PvdA en VVD. Hiermee wijzigt het voorstel, zodat verschillende opties voor het inzamelen van dit afvalmateriaal worden bekeken. De uiteindelijke kosten hangen dan af van de gekozen optie. Ook stelt het amendement dat de huidige tegemoetkoming voor dit afval doorloopt tot 1 januari 2022. Dit amendement is aangenomen. Leefbaar Lokaal Belang stemt tegen en de overige partijen voor. Op basis van dit amendement is het voorstel aangepast.

Het aangepaste voorstel voor de verwerking van incontinentiemateriaal en babyluiers is aangenomen. Leefbaar Lokaal Belang stemt tegen en de overige partijen voor.

Adviesraad Sociaal Domein

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning moet de gemeente cliënten of hun vertegenwoordigers betrekken. Dit doet de gemeente West Betuwe in de vorm van een Adviesraad Sociaal Domein.

De huidige verordening rond de Adviesraad Sociaal Domein komt nog uit oud-gemeente Lingewaal. Het college vernieuwt de verordening voor de gemeente West Betuwe. De Adviesraad Sociaal Domein is actief betrokken geweest bij dit proces. In de verordening staan ook de taken van deze adviesraad. De nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein ligt nu voor aan de raad.

Bj het onderwerp is een amendement ingediend. Hierover stemde de raad eerst en daarna over het hele voorstel.

Amendement ChristenUnie, Dorpsbelangen en PvdA. Dit amendement stelt dat de vergoeding voor de leden van de adviesraad niet afhankelijk is van een presentielijst bij een vergadering. Dit amendement is aangenomen. ChristenUnie, Verenigd West Betuwe, D66, GroenLinks, PvdA en Dorpsbelangen stemmen voor. Leefbaar Lokaal Belang, SGP, CDA en VVD stemmen tegen. Het voorstel wordt op basis van dit amendement aangepast.

De aangepaste verordening Adviesraad Sociaal Domein is unaniem aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend over hetzelfde onderwerp. Ze gaan over de mogelijke plaatsing van een radartoren in Herwijnen. De gehele gemeenteraad is tegen dit plan van het Ministerie van Defensie.

De politieke conclusie over dit onderwerp is dat de raad als eenheid tegen de komst van de radartoren is. Het college krijgt mandaat om na de collegevergadering van 6 oktober de inspraakreactie naar het Ministerie van Defensie te sturen. De raad besluit dat de inspraakreactie verzonden wordt. Op een later moment stelt de raad een officiële inspraakreactie vast.

De moties vreemd aan de orde van de dag zijn na deze politieke conclusie niet meer nodig en daarom niet in stemming gebracht.